UGOVOR O RADU

Pravo, administracija, pravila, papiri, zakoni – često se u praksi čuje reakcija kao što je nerazumljivo…

Pravo je život pretočen u normu (pravilo). Međutim, s obzirom na to da pravo ne može da predvidi sve životne situacije ja ću, sa životne strane praćene dugogodišnjim iskustvom, podijeliti sa vama neka znanja koja se odnose na ugovor o radu, a koja vam mogu biti od koristi, bilo  da ste zaposleni ili poslodavac.

Šta je to ugovor o radu?

Svako od nas ko je bar jednom radio susreo se sa ugovorom o radu. Dugogodišnje iskustvo mi je pokazalo da budući zaposleni najčešće ne znaju šta su potpisali, ne dobiju svoj primjerak, „potpisao sam nešto što su mi dali“, ili jednostavno ako smo poslodavac „dobijemo neku formu od računovođe“ ili prosto „skinemo sa interneta“… Nije neophodno veliko znanje da bismo razumijeli šta je potrebno da imamo za uredan radni odnos. Kada se zaposlite, dobijete posao, potpišete ugovor, tada i zasnivate tzv. radni odnos. Ugovorom se uređuju prava, obaveze i odgovornosti obje ugovorne strane. S jedne strane imamo zaposlenog, a sa druge strane je poslodavac (onaj ko zapošljava).

Šta vam je potrebno?

Ugovorom o radu štite se obje ugovorne strane. U interesu svakog poslodavca je da ima uredan ugovor o radu koji odgovara njegovom poslovanju.

Da biste mogli potpisati ugovor o radu sa poslodavcem, prethodno je potrebno da imate otvorenu radnu knjižicu, otvoren račun kod banke, da imate diplomu koja se zahtjeva za taj posao koji ćete raditi, i da dostavite ličnu kartu na uvid prilikom potpisivanja.

Praktično rečeno, ono što je bitno za obje ugovorne strane jeste da se jasno i precizno zna, kada se počinje sa radom, koliko će isti trajati, šta treba da se radi, koje su to aktivnosti i obaveze koje zaposleni mora da izvršava, koje radno mjesto je u pitanju (npr. prodavac, savjetnik za pravne poslove, referent za naplatu, pekar, šanker, urednik, izvršni direktor, menadžer ljudskih resursa, saradnik u nastavi, profesor engleskog jezika, analitičar u medijima i slično), gdje će da radi tj. gdje je mjesto rada (grad, mjesto i adresa gdje se rad obavlja), kolika zarada zaposlenom pripada, koja prava ima po pitanju zaštite na radu. Brojna su pitanja na koja ugovor o radu mora da da odgovor.

Praksa često pokazuje da ugovor o radu služi samo da zadovolji formu, kako bi se izvršila prijava zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje, a da se sadržina ne tiče nijedne ugovorne strane. Zakon predviđa obavezne elemente koje ugovor mora da sadrži, ali ostavlja i slobodu da se eventualno ugovore i dodatna prava i obaveze koje ugovorne strane dogovore.

Najbolji ugovor o radu je onaj koji je prilagođen vama i vašem poslovanju. Ugovor se zaključuje u najmanje dva primjerka, po primjerak za svaku ugovornu stranu. Što znači ako ste zaposleni, važno je da znate da imate pravo na svoj primjerak ugovora. Takođe, bitno je da se ugovor potpisuje prije stupanja na rad, najkasnije na dan početka rada. Ukoliko se počne sa radom bez  potpisanog ugovora zaposleni ima pravo da zahtjeva zaključivanje ugovora na neodređeno vrijeme (poznatije kao „za stalno“).

Obavezan prilog ugovoru o radu je obavještenje o mobingu (shodno zakonu o zabrani zlostavljanja na radu).

Nakon potpisivanja ugovora, slijedi prijava na obavezno socijalno osiguranje kod Uprave prihoda i carina (ranije Poreska uprava). Svaki zaposleni ima pravo, a poslodavac obavezu da u mjestu rada ima ugovor o radu i prijavu na socijalno osiguranje za svakog zaposlenog.

Takođe obaveza svakog poslodavca je da svakog zaposlenog osigura od povrede na radu kod neke od osiguravajućih kuća i da ga osposobi za bezbjedan rad.

Poznavanje procedure koja prethodi radnom odnosu, kao i one nakon početka rada, važne su naročito za poslodavca, ali ne i manje značajne za zaposlenog.

Pitanje radnog vremena, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, načina utvrđivanja zarade, odgovornosti zaposlenog, povreda radnih obaveza, prava odnosno obaveza kada je u pitanju prestanak radnog odnosa, obaveze kada je u pitanju otkazni rok i brojna druga pitanja utvrđuju se ugovorom o radu. Za dobar radni odnos važno je za obje ugovorne strane budu svjesne koja su im prava, obaveze i odgovornosti, jer je to  dobar početak za zadovoljstvo obje ugovorne strane. A ukoliko se tokom radnog odnosa utvrdi da isti ne zadovoljava očekivanja obje ugovorne strane, onda je mnogo lakše i jednostavnije takav radni odnos i prekinuti, opet na zadovoljstvo obje strane.

Ako imate dileme koje se odnose na ugovor o radu ili druga pitanja u vezi sa radnim odnosom, tu smo da vam pružimo podršku, razjasnimo nedoumice i budemo profesionalni savjetnik za dobre temelje vašeg poslovanja.

Finalis Podgorica

Pisala: Violeta Ivović, spec. sci. pravne nauke