Osnivanje i registracija pravnog lica

OSNIVANJE I REGISTRACIJA PRAVNOG LICA (DOO, PREDUZETNIK, NVO)

  • Priprema dokumentacije za osnivanje pravnog lica (izrada osnivačkog akta, statuta, priprema i pribavljanje druge potrebne dokumentacije za registraciju)
  • Određivanje odgovarajuće djelatnosti u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti
  • Sačinjavanje svih potrebnih akata u skladu sa potrebama vašeg poslovanja
  • Priprema dokumentacije za osnivanje podružnice (poslovne jedinice) društva
  • Priprema dokumentacije potrebne za statusne promjene društva (promjenu naziva, sjedišta, izvršnog direktora, pretežne djelatnosti, prenosa udjela, statuta i druge promjene)
  • Priprema dokumentacije za registraciju ovlašćenog zastupnika
  • Predaja potrebne dokumentacije kod nadležnih institucija uz punomoćje
  • Priprema dokumentacije za osnivanje nevladine organizacije
  • Davanje svih potrebnih instrukcija nakon osnivanja društva vezanih za izradu pečata i štambilja, otvaranje računa kod banke, prijavu izvršnog direktora kod Uprave prihoda i carina
  • Priprema dokumentacije za otvaranje računa kod poslovne banke

Tu smo da Vam pomognemo.

+382 20 674-607

+382 67 271-825

office.finalis@gmail.com

Ul.Moskovska br. 169 (stan A1), Podgorica

Radno vrijeme: 

8:30h – 16:00h

Rad sa strankama:

9:00h-14:00h